زیتون کنسروی

 

 

زیتون دانه درشت کنسروی تهیه شده از زیتون تازه